MÜŞTERİ-POTANSİYEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

 

Sayın ziyaretçimiz; veri sorumlusu olarak , TAŞPINAR  DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.    (“Şirket”) tarafından işletilen www.taspınar.com internet sitesini ziyaret edenlerin (“Veri Sahibi”) , kişisel verilerinin gizliliğini korumak Şirketimizin önde gelen ilkelerindendir.

 

1.    VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verilerinizin işbu Web Sitesi Aydınlatma Metni kapsamında veri sorumlusu olarak TAŞPINAR  DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş.    tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir. Web Sitesi Müşteri-Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni’nin amacı, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmektir.

İşbu  Aydınlatma Metni’nin amacı, TAŞPINAR  DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş. (“Şirket”) tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi www.taspınar.com olan web sitesinin  işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinden, müşterilerden alış-veriş yaptıkları esnada  elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilginin sunulmasıdır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere de  www.taspınar.com  adresinde yer alan yer alan TAŞPINAR  DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI A.Ş. Kişisel Verilerin  İşlenmesi ve Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz, üyelik formunu doldurmanız ve alış-veriş yapmanız dolayısıyla elde edilen ; Ad-Soyad, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Adres, Email,  Kredi Kartı Bilgileri, IP Adresleri, Kullanıcı Adı- Şifre,  şeklindeki kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Şirket tarafından Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

 

1-      Web Sitesi Üyelik Kaydının Oluşturulması ve Kullanıcı Adı Oluşturulması Güncellenmesi

2-      Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

-      Bilgilendirme, Kampanya Tanıtımı Yapılması

-      Sipariş Takibinin Yapılması

-      Müşteriye Ürün/Ürünlerin Gönderilmesi

3-      Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

-      Müşteriye ait Faturanın  Gönderimin Sağlanması

-      Satış Sonrası Müşteriye Destek Verilmesi

4-      Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

-      Müşteri Memnuniyetini Oluşturmak ve/veya artırmak amacıyla iyileştirdiği ve yeni geliştirdiği ürünler için Müşterilerin Bilgilendirilmesi

-      Müşterilere toplu elektronik ileti gönderilmesi

-      Şirket’in tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası

-      Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirketin  Müşteri ile   iletişime geçebilmesi

5-      İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

6-      Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

-      Şirketin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

-       Şirketin web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

-       Şirketin web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması

7-      Şirketin reklam, kampanya, promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi

Müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar, fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin  bilgilendirilmesi

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

İnternet sitemizin üzerinden yapmış olduğunuz kayıt dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, şirket yetkilisi/sorumlusuna, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 Akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

Müşteri ile  sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ve Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi nedenleriyle;

İnternet sitemizi ziyaretiniz, ve üye kayıt formunu doldurmanız, site üzerinde gezinmeleriniz, alış- veriş yapmanız  dolayısıyla elde edilen  Ad-Soyad, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Adres, Email,  Kredi Kartı Bilgileri, IP Adresleri, Kullanıcı Adı- Şifre,  şeklindeki kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak,” Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi, Bir Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile ilgili Olarak  ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması “gibi hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. Fıkrasının “a” “c” ve ”f”  fıkralarındaki hukuki sebeplerine dayanarak elektronik olarak toplanmaktadır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı şirketimizin, Bilgi İşlem Departmanından veyahut da www.taspınar.com internet adresinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimizin Yukarı Yahyalar Mah. İvedik Cad.962 Sok. Yenimahalle/ ANKARA adresine fiziken, posta veya noter kanalıyla, veyahut da insankaynakları@taspınar.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER

Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Şirketimiz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

       Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

       Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

       Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.