TAM GARANTİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME METNİ

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 14.02.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.

A. SİGORTACI’YA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Teminatı Veren Sigortacının

Ticaret Ünvanı : Gulf Sigorta A.Ş.

Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 4/2 Kat:4-5 Akkom Ofis Park Cessas Plaza Ümraniye, İstanbul

Web Sitesi : www.gulfsigorta.com.tr

Hasar İhbar Hattı : 0850 252 52 62

C. GENEL UYARILAR

  1. Sigortanız hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, kazaen zarara uğrama ve çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası ve klozlarda yer alan hususları dikkatlice okuyunuz.

  2. Sigorta priminin tamamının veya taksitle yapılan ödemelerde primin ilk taksitinin, poliçenin teslim edildiği an ödenmesi gerekir. Primin ödenmemesi durumunda, poliçe teslim edilmiş olsa bile sigortacının sorumluluğu başlamaz.

  3. Prim ödemesinde, "mutlaka", "kesin" gibi ifadelerle kesin vadenin kararlaştırıldığı hallerde (Borçlar Kanunu md. 107), primin veya prim taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda ihtar olmaksızın sözleşme sona erer.

  4. Sigorta ettiren, Sigorta Sözleşmesi (“Sözleşme”)’ndeki hakların kullanılmamış olması kaydıyla sigorta poliçesi ve fatura ile başvurarak Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Sözleşmeden cayabilir. Sonraki dönemdeki fesih ise ancak Türk Ticaret Kanunundaki (“TTK”) koşullar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

  5. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden, kanuni bir sebep olmadan sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak poliçenin feshedilmesi halinde ise prim iadesi sigortacının tarifesinde yer alan kısa müddet esası üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim ilgili şekilde hesap edilerek sigortacıya ödenir.

  6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabilir.

  7. Sözleşmenin kurulması halinde; poliçe vade bitiminde otomatik olarak yenilenmeyecek olup, sigorta ettiren / sigortalının talebi halinde yenilenecektir. Sigortacının rizikoda bir değişiklik, hasar veya tahsilat gibi sebeplerle poliçeyi yenilememe hakkı saklıdır.

  8. Sözleşmede yapılacak değişiklikler, zeyilname ile gösterilir.

  9. Hasar halinde sigortalının yükümlülükleri ve haklarına poliçede detaylı olarak yer verilmiştir. Lütfen ilgili kısmı dikkatlice okuyunuz. Hasar Bildiriminin gecikmesi tazminatta artışa neden olursa TTK’nın ilgili hükümleri uyarınca tazminat miktarında indirim söz konusu olabilir.

D. SİGORTA’NIN KONUSU VE TEMİNATLAR

İşbu sigorta sözleşmesi, Sigortacı tarafından TAŞPINAR müşterisine, kazaen zarara uğrama ve çalınma güvencesinden, Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları kapsamında ve Ürün için Üretici veya İthalatçı firma tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlar için doğan zararlara ve elektrik, rutubet ve tozlanma arızalarına karşı Sigortalı sıfatıyla poliçede belirtilen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkı tanımaktadır.

Sigortacı, Sigorta Süresi içinde gerçekleşen bir Sigortalı Olayın sonucu Sigortalının Cihazının hasarlanması durumunda, iş bu Sözleşmedeki hüküm ve şartlar, teminat dışında kalan haller ve limitler çerçevesinde, KDV dâhil herhangi bir indirime konu edilmemiş satış fiyatına kadar olmak üzere, Cihazın onarılması ya da sigortalıya verilecek Taşpınar Alışveriş çeki masraflarını tazmin eder.

Lütfen, teminat dışında kalan haller için bu formla birlikte teslim edilen, poliçenizi dikkatlice okuyunuz.

E. MUAFİYET

Kazaen Zarara Uğrama ve Çalınma güvencesi kapsamında ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatı üzerinden %40 muafiyet uygulanması sonrasında kalan tutar kadar sigortalıya Taşpınar Alışveriş çeki verilecektir.

Elektrik, Rutubet ve Tozlanma Arızaları ve Uzatılmış Garanti Sigortası kapsamında, ürünün tamamen hasarlanması durumunda, ürünün fatura üzerindeki tüketici alış fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit tutarda sigortalıya Taşpınar Alışveriş çeki verilecektir.

Değişim durumunda kusurlu Cihaz Gulf Sigorta A.Ş. ‘nin malı olur.

İşbu sigorta kapsamındaki ürün değiştirildiğinde ya da Taşpınar Alışveriş çeki verildiğinde poliçe geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona ermektedir.

F. TAHKİM

Sigortacı, Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Sigorta Ettiren, bu Sözleşme'den doğan bir uyuşmazlık nedeniyle Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvuru ile ilgili hususlar 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'te düzenlenmektedir. Sigorta Ettiren, tahkime ilişkin olarak www.sigortatahkim.org internet adresinden daha fazla bilgi edinebilir.Detaylı bilgilendirme için lütfen sigorta poliçenizde yer alan Sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

Hasar süreçlerinde, Sigortalı’nın poliçesinin devam ediyor olması ve müşteri TCKN ve/veya IMEI Seri numarası ispatı aranır.Hasar halinde: Sigortalı, arızanın farkına varır varmaz, en kısa zamanda 0850 252 52 62 numaralı hattan arıza talebini Sigortacı’ya iletir.